SUMMARY IN POLISH

Badania naukowe prowadzone w ramach projektu dotyczą błyskawicznie zbliżającej się fali zmiany społeczno-technologicznej. Zmiana ta jest nierozerwalnie związana z rozwojem dziedzin takich jak: biotechnologia, nowe rolnictwo, nowa żywność, zdrowie, jakość życia, środowisko, zrównoważony rozwój, edukacja, zarządzanie wiedzą czy projektowanie inteligentnych aplikacji. Charakterystyczną cechą nowej fali „technologicznego tsunami” jest to, że nowe tsunami, które nazywamy „bio-tsunami”, absorbuje wybrane elementy poprzednich tsunami, ale ze zwiększoną siłą i w większym zakresie. Za przykład może posłużyć wykorzystanie bio-informatyki postrzeganej zarówno jako przejaw info-tsunami, jak i narzędzie funkcjonujące w ramach bio-tsunami.